බිහිරි විද්‍යාලය රත්මලාන – පාසැල සදහා ඇද මෙට්ට 20ක් හා Ceiling Fan 6ක අවශ්‍යතාවයක් මේ වන විට ඇත. ඒ සදහා singer ආයතනයෙන්ස ලබාගත්හ මිල කැදවුම් සමග මෙට්ට 20ක් සදහා 131,000/= කුත් ,  Sisil වර්ගයේ Ceiling Fan 6 සදහා 25,494/= කැ මුදලකුත් වැයවේ. සුළු මුදලකින් සහයෝගය ලබා දිය හැකි පිරිස මෙම දුරකත අංකය ට අමතිමක් හෝ පණිවිඩයක් මගින් දැනුවත් කරන්න.

චමීර – 0718955586 ( whatsapp / .facebook/chamirasithmal )

071 884 7972 ( Deaf College – facebook.com/Rajith Madushan)

Bank Details 

K.C.S Thilakarathne

Sampath Bank / Boralesgamuwa – 1142 5757 9814