අප කුමර බාලදක්ෂ සමූහයේ ජනාධිපති බාලදක්ෂ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මොණරාගල ගැමුණුපුර කණිටු විදුහලේ දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ අසීරුවෙන් අධ්‍යාපනය හදාරන සිසු සිසුවියන්ට, ලිපි ද්‍රව්‍ය හා පාසැල් උපකරණ ලබාදීම සඳහා ආධාර එකතු කිරීම,
පෙබරවාරි 05 වන අඟහරුවාදා දින සිට පෙබරවාරි 28 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින දක්වා සිදුකෙරේ.
ඔබගේ ආධාර හා පරිත්‍යාග විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ කුටියට ගෙනැවිත් භාර දී ඔබගේ නොමසුරු සහයෝගය ලබා දෙන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු.

විමසීම් :-
071 607 43 50 – ඉසුරු
017 226 00 39 – පවර